این سمینار به منظور هدف مندی دانشجویان درزندگی و کسب و کار با سخنرانی مهندس ولایتی مدرس و مشاور آموزشی به همت حوزه پژوهشی در دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

.