فرم های پژوهشی دانشجویان

  • نکاتی در خصوص نمره پژوهشی پایان نامه
  • فرم شماره 11 - دستاورد علمی مستخرج از پایان نامه
  • قرارداد اجرای پایان نامه با استاد راهنما - بهار 96
  • قرارداد اجرای پایان نامه با دانشجو - بهار 96
  • مجوز چاپ کتاب از پایان نامه
  • چارت اخذ کارآموزی
  • راهنمای اخذ کارآموزی در گلستان
  • فرم ارزشیابی کارورزی توسط سرپرست کارورزی