اطلاعیه

دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻌﺪ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  دﺎﻧﺸﮕﺎه ها و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دﺮ راﺳﺘﺎی اﺟﺮای "آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 93/3/27 ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن"، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 21/67272 ﻣﻮرخ 93/04/18 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری” و اﺻﻼﺣﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 21/237200 ﻣﻮرخ 93/12/16، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی دﺮﺧﺸﺎن (ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ) ﻣﺼﻮب دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در دﻮره دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 اعلام ﻣﯽ دارد.

اطلاعیه و فرم های مربوطه را از بخش زیر دریافت نمایید.

 


اطلاعیه و فرم های پذیرش دکتری 98

  • اطلاعیه فراخوان
  • فرم شماره 1 - مشخصات دانشجو
  • فرم شماره 2 - پیشنهادیه رساله «داوطلبین دوره دکتری دانشگاه علم و هنر»