فرم‌های ارتقاء اعضای هیأت علمی

  • شناسنامه علمی آموزشی به رسمی آزمایشی
  • جدول شماره 5-1- حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی ( از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)
  • جدول شماره 5-2- حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی ( از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)
  • شناسنامه علمی آموزشی به رسمی قطعی
  • فرم خوداظهاری میزان همپوشانی مقاله‌های علمی- پژوهشی، مروری و ترویجی با سایر فعالیت‌های پژوهشی
  • فرم خوداظهاری میزان همپوشانی مقاله‌ها/ خلاصه مقاله‌های همایشی با سایر فعالیت‌های پژوهشی
  • پرسشنامه هیأت اجرایی جذب جهاددانشگاهی (صلاحیت عمومی)