کارکنان دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:
دکتر نرگس نیکونهاد
پست الکترونیکی : nikoonhad@sau.ac.ir
 
کارشناس حوزه دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:
خانم زهرا فتوحی
تلفن:  87- 38207180-035 داخلی 2456