اطلاعیه شهریه پذیرفته شدگان دکتری 1400 دانشگاه علم و هنر

نحوه پرداخت شهریه:

کلیه پذیرفته شدگان لازم است مبلغ 40.000.000 (چهل میلیون) ریال را بصورت نقد پرداخت نموده و مابقی شهریه را طی حداکثر 4 فقره چک به سررسید ما‌ه‌های مهر، آبان،‌ آذر و دی ماه و مبلغ هر چک 20.000.000 (بیست میلیون) ریال پرداخت نمایند.

پذیرفته شدگان گرامی برای پرداخت شهریه می‌توانند از 2 روش پرداخت الکترونیکی یا فیش نقدی اقدام نمایند.

شماره حساب بانک جهت پرداخت فیش نقدی:

بانک تجارت شماره حساب: 2001116005