کارکنان معاونت پژوهشی
رویا آیت اللهی
 • کارشناس پژوهشی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-7 داخلی 2480
 • پست الکترونیکی:
  roya.ayat @ sau.ac.ir
دکتر حامد فلاح تفتی (عضو هیات علمی)
 • مدیر کارآفرینی و اشتغال
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2330
 • پست الکترونیکی:
  fallah @ sau.ac.ir
دکتر سید محمود طباطبایی هنزایی
 • مدیر پژوهشی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی نساجی
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 275
 • پست الکترونیکی:
  m.tabatabaie @ sau.ac.ir
شمسی نام آوران
 • کارشناس کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 264
 • پست الکترونیکی:
الهه طاهری
 • کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2320
 • پست الکترونیکی:
زهرا فتوحی
 • کارشناس پژوهشی دانشکده هنر و معماری
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-78 داخلی 2456
 • پست الکترونیکی:
فاطمه دیوبند
 • کارشناس پژوهشی دانشکده اشکذر
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  خط مستقیم 03532725977
 • پست الکترونیکی:
عبدالحمید بابازاده
 • کارشناس کتابخانه دانشکده علوم انسانی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
سید شرف الدین حسینی نسب
 • کارشناس پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-7 داخلی 224
 • پست الکترونیکی: