کارکنان معاونت پژوهشی
محمد حسن خواجه منصوری
 • مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی برق
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 217
 • پست الکترونیکی:
رویا آیت اللهی
 • کارشناس پژوهشی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 216
 • پست الکترونیکی:
  roya.ayat @ sau.ac.ir
الهه طاهری
 • کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2320
 • پست الکترونیکی:
زهرا فتوحی
 • کارشناس پژوهشی دانشکده هنر و معماری
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180-78 داخلی 2456
 • پست الکترونیکی:
فاطمه دیوبند
 • کارشناس پژوهشی دانشکده اشکذر
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  خط مستقیم 03532725977
 • پست الکترونیکی:
عبدالحمید بابازاده
 • کارشناس کتابخانه دانشکده علوم انسانی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
سمانه اشرف
 • کارشناس کتابخانه دانشکده فنی‌‌مهندسی،علوم و هنر
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی: