توجه

به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان با نحوه نگارش و چگونگی تدوین و تنظیم مطالب یک تحقیق علمی و به منظور هماهنگی در نحوه نگارش و تنظیم پایان نامه ها، ضروری است دانشجویان نکاتی را رعایت فرمایند که این نکات از طریق فایل‌های زیر قابل دستیابی می باشد:


شیوه نامه های نگارش

  • شیوه نگارش پایان نامه کارشناسی‌ارشد (شیوه تایپ، رنگ جلد پایان‌نامه و CD)
  • شیوه نگارش پایان نامه کارشناسی‌ و کاردانی (شیوه تایپ، رنگ جلد پایان‌نامه و CD)