گروه مهندسی معماری جهت انتقال تجربه کارگاهی با حضور فعالان شغلی این رشته تحصیلی در آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، همایش با موضوع انتقال تجربه از دانشجویان شاغل به تحصیل گروه مهندسی معماری در آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر با حضور دانشجویان این رشته آموزشی برگزار شد.