در راستای سلسله نشست های انگیزشی گروه مهندسی صنایع، نشستی ویژه دانشجویان این گروه آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای سلسله نشست های انگیزشی گروه مهندسی صنایع، کارگاهی آشنایی با کارآموزی و کارورزی و اهمیت آن در آینده شغلی دانشجویان در روز دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 با حضور فعال دانشجویان این گروه آموزشی برگزار شد.

این کارگاه با سخنرانی «دکتر مجید شخصی نیایی» عضو هیات علمی و مشاور انجمن علمی گروه صنایع دانشگاه یزد برگزار گردید.