معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همراه با هیات همراه از چهاردهمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در دانشگاه علم و هنر بازدید نمودند.

.