به همت گروه آموزشی مدیریت و حسابداری نشستی تخصصی با حضور مدیران و کارآفرینان برتر استانی در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، نشست صمیمی دانشجویان حسابداری و مدیریت با حضور دو تن از مدیران و کارآفرینان برتر استان و دانش آموختگان سابق دانشگاه علم و هنر در حوزه مالی و حسابداری در مورد روش ورود به بازارهای نوظهور و ایجاد شغل برگزار شد.