جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید با حضور ریاست دانشکده ها، مدیران گروه، مدیر آموزش و کارشناسان بخشهای مختلف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در این سلسله جلسات که مسئولین دانشگاه میزبان دانشجویان ورودی جدید بودند، دانشجویان با آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی آشنا شدند.

این جلسات به تفکیک رشته های تحصیلی با حضور ریاست  دانشکده و مدیران گروه و کارکنان جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با اهم قوانین آموزشی از جمله آشنایی با سیستم گلستان، نحوه انتخاب واحد و پرداخت الکترونیکی و برنامه های فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید .