طبق سنوات گذشته دانشگاه علم و هنر دهه اول محرم را به سوگ سیدالشهدا مراسمی را برگزار می نماید. امسال به همت هیئت عزاداری انصار الزهرا این مراسم شور دیگری دارد.

.