دکتر محمد حسین طالبی عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی مکانیک دانشگاه علم و هنر به سمت سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم وهنر، طی حکمی از سوی مهران فاطمی استاندار محترم یزد دکتر محمد حسین طالبی عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی مکانیک دانشگاه علم و هنر را به سمت سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد منصوب کرد.