دکتر سید مصطفی صالحی در راستای افزایش راندمان و ارائه راهکارهای آکادمیک و اجرایی معادن اقدام به تالیف کتاب با عنوان «مدیریت بهره وری در معادن« نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، کتاب با عنوان «مدیریت بهره وری در معادن» حاصل تجربیات و مشاهده کاستی ها و ضعف های مدیریت استخراج و فرآوری مواد در معدن است که توسط «دکتر سید مصطفی صالحی» از اساتید فرهیخته دانشگاه علم و هنر تالیف شد.

دکتر صالحی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه علم وهنر در این خصوص ابراز نمود: معادن در اقتصاد کشورها دارای نقش کلیدی دارد و تصمیمات بهره ورانه در افزایش سرعت و ارتقا راندمان سرمایه گذاری ( با توجه به افزایش چشمگیر هزینه های تجهیز و استخراج)، بسیار پراهمیت می باشد.