گروه آموزشی حقوق خصوصی دانشگاه علم و هنر دیروز از اولین دانش آموخته خود در مقطع کارشناسی ارشد از پایان نامه خود دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «آقای محسن فیروزی» اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دیروز یکشنبه 8 اسفند از پایان نامه خود دفاع کرد.