خانم دکتر آفرین اخوان عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در جلسه هیات ممیزه مرکزی جهاددانشگاهی  با صدور حکم ممیزی نامبرده، «خانم دکتر آفرین اخوان» عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

شایان ذکر است در کارنامه علمی دکتر اخوان افتخاراتی نظیر موارد ذیل ثبت نموده است:  استاد نمونه دانشگاهی استان یزد در سال 1390، رتبه اول دانش آموختگان دکتری ورودی 1386، جهادگر برگزیده کشوری در سال 1393، 17 مقاله چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، 50 مقاله پذیرفته شده در کنفرانس های بین المللی و ملی، 22 مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ملی.

بدینوسیله روابط عمومی ارتقاء خانم دکتر اخوان از مرتبه استادیاری به دانشیاری که نشان از توانمندی، شایستگی ها و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی وی می باشد را تبریک عرض می نماید.