خانم دکتر اشرف حاجی میبدی تعداد یکصد و شش جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را جهت بهره برداری دانشجویان دانشگاه علم و هنر به این دانشگاه اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، خانم دکتر اشرف حاجی میبدی هیات علمی  گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد میبد، تعداد یکصد و شش جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را جهت بهره برداری دانشجویان دانشگاه علم و هنر به این دانشگاه اهدا کرد.
در پی این اقدام شایسته و بمنظور قدردانی از این استاد فرهیخته و خیر، از سوی ریاست دانشگاه علم و هنر لوح تقدیری به ایشان تقدیم شد.

در لوح تقدیمی آمده است: 
فرهیخته ارجمند سرکارخانم دکتر حاجی میبدی
اقدام ارزشمند سرکارعالی در اهدای یکصد و شش جلد کتاب به کتابخانه دانشگاه علم و هنر جهت بهره برداری دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه را ارج نهاده و ضمن تقدیم صمیمانه ترین سپاس ها،از درگاه حضرت باریتعالی برای سرکارعالی تندرستی،شادکامی و بقا و دوام بر مسیر خیر و صواب را مسالت مینمایم.