در راستای توانمندسازی علمی و کارآموزی دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره دانشگاه و تعامل دو طرف، تفاهم نامه همکاری امضا شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای توانمندسازی علمی و کارآموزی دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره و همچنین با هدف افزایش تعامل میان آموزش عالی و مرکز مشاوره و پرورش دانشجویان کارآمد و با مهارت تفاهم نامه ای منعقد گردید.

گفتنی است مرکز مشاوره و روانشناختی امام حسین (ع) حسب این تفاهم نامه در صدد است تا با هماهنگی دانشگاه علم و هنر، از تعدادی دانشجویان مستعد آن دانشگاه جهت شرکت در دوره های کارورزی و  کسب مهارت، دعوت به عمل آورد.