جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه از شرکت الکترو یزد در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه بازدید نمودند.

.