دانشگاه علم و هنر تفاهم نامه همکاری فیما بین مرکز علم و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد و شرکت الکتروکویر یزد منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای بسترسازی اثربخش و تقویت ارتباط، همبستگی و تطابق میان نظام آموزش عالی و توسعه فناوری براساس نیاز صنعت و همکاری های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای، تفاهم نامه همکاری فیما بین مرکز علم و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد و شرکت الکتروکویر یزد منعقد شد.