دکتر مهدی باصولی معاون محترم هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، دکتر بیجندی معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی و هیات همراه از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و هنر بازدید و جلسه ای در خصوص هم افزایی و همکاری جهاددانشگاهی با دانشگاه علم و هنر برگزار شد

.