دانشگاه علم و هنر تفاهم نامه همکاری با اهداف پژوهشی و غیرپژوهشی با شرکت فرهیختگان راه اندیشه فراست ایساتیس منعقد نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای ایجاد، گسترش، همفکری و همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری، تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علم و هنر و شرکت فرهیختگان راه اندیشه فراست ایساتیس منعقد شد.

براساس این تفاهم نامه در جهت اهداف پژوهشی و غیرپژوهشی، طرفین حداعلای تلاش خویش را در جهت فراهم نمودن امکانات و دانش مورد نیاز به کار خواهند گرفت.