دکتر اشعاری ریاست دانشگاه علم و هنر به حکم دکتر بریدلقمانی رئیس دانشگاه یزد به مدت دو سال به عنوان عضو شورای مدیریت آموزش عالی استان یزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به موجب این حکم به استناد به بند 1 ماده 4 آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور - مدیریت استانی دانشگاه و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمود اشعاری ریاست دانشگاه علم و هنر با حکم ریاست دانشگاه یزد آقای دکتر برید لقمانی به مدت 2 سال به عنوان عضو شورای مدیریت آموزش عالی استان یزد منصوب شد.