دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با حکمی، دکتر محمود اشعاری را به عنوان سرپرست دانشگاه علم و هنر منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با حکمی، دکتر محمود اشعاری را به عنوان سرپرست دانشگاه علم و هنر منصوب کرد.

گفتنی است، دکتر محمود اشعاری سابقه معاونت پشتیبانی و عضویت هیات علمی رشته پژوهش هنر دانشگاه علم و هنر یزد را درکارنامه خود دارد .