به همت دانشگاه علم و هنر برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری استان با هدف شناسایی اکوسیستم منطقه در این عرصه تهیه و تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «دکتر فلاح» استادیار گروه مدیریت دانشگاه علم و هنر یزد در این خصوص ابراز کرد: به همت این واحد دانشگاهی برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری استان با هدف شناسایی اکوسیستم منطقه در این عرصه تهیه و تدوین شد.

حامد فلاح اظهار کرد: در تدوین برنامه یادشده  ۱۸ چالش استان شناسایی و  سپس اقدام به شناسایی راهکارها با تاکید بر تعاملات کردیم که موارد تعامل در چهار محور مد نظر قرار داده شد.

وی تصریح کرد: اصلی ترین برنامه هایی که استان باید به سمت آن حرکت کند تدوین برنامه جامع فرهنگ سازی، ساخت سرمایه اجتماعی برای توسعه نظام نوآوری ، راه اندازی رویداد بزرگ و مستمر فناوری و نوآوری است که دارای متولی مشخصی باشد و به شکل مستمر و دوره ای در استان برگزار شود

به گفته فلاح برنامه توسعه عملیاتی بر روی نوآوری تاثیر زیادی دارد که ابتدا بحث های فرهنگی و آموزشی، زیرساخت فیزیکی، نهاد قانونی و افزودن قانون بنگاه های سطح خرد و کلان در کشور و یا بین المللی و همینطور شناسایی افراد توانمند که می توانند در اکوسیستم استان و ملی کمک رسان باشند، است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح با ۳۰ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان که ارتباط مستقیم با فضای اکوسیستم نوآوری داشتند از جمله خبرگان  و فعالان عرضه و تقاضای نوآوری مصاحبه و تلاش شد که بعدها با طرفین درگیر در اکوسیستم نوآوری مصاحبه شود.

وی افزود: این طرح شامل چهار بخش است از جمله عرضه نوآوری که غالبا حوزه های نوآوری و دانشگاهی  و در سطح خرد و کلان و بخش تقاضای نوآوری است که غالبا حوزه صنعت که شامل کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی است.

وی اضافه کرد: بخش سوم هم که عناصر ارتباط ساز و تسهیل گر مانند پارک علم و فناوری شتاب دهنده های نوآوری پژوهشکده ها و بخش هایی که ارتباط میانه خانه صنعت و معدن طرف عرضه و تقاضا را تعیین می کند، شامل می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد اظهار کرد: شناخت سیستم اکوسیستم استان شناسایی عناصر سازنده و ویژگی های آن و تدوین برنامه عملیاتی است که قادر باشد تا در بازه زمانی میان مدت موجب پویایی بیشتر نظام نوآری شود که به عنوان عامل مهمی بر آن تاکید زیاد شد.

تدوین برنامه عملیاتی بر حسب مدل الماس دوقلو

وی یادآور شد: در برنامه یادشده ابتدا تلاش شد در فرآیند تدوین برنامه عملیاتی مدل الماس دوقلو مورد استفاده قرار گیرد که در این نمونه ابتدا چالش های موجود در فضای توسعه نظام نوآوری شناسایی سپس چالش ها فیلتر و به تعداد محدود رسید بعد از آن متناسب با چالش های انتخاب شده اقدام به ارایه راهکارهای انبوه کردیم.

جایزه سال نوآوری در بخش صنعت اهدا می شود

فلاح اظهار کرد: رویداد جایزه سال نوآوری در بخش صنعت، تقویت ساختارتامین سرمایه خطرپذیر و انتخاب قهرمان نوآوری از برنامه های عملیاتی اصلی این برنامه است که برای ضمانت اجرای آنها بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی سازو کار مناسب طراحی شد و قرار است تا با همکاری برخی نهادها،  دبیرخانه فعالی برای پیگیری برنامه های مصوب تشکیل شود.

به گفته وی  بر اساس نظر مساعد استاندار و با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با نظارت مستقیم پارک علم و فناوری استان در اوایل پاییز سال ۹۸ این طرح آغاز شد و تدوین آن چندی قبل در استان پایان یافت.