نظر به ضرورت رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی، با ارزیابی صورت گرفته توسط تیم مشترک بازرسی استان ، دانشگاه علم و هنر حائز امتیاز A شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، نظر به ضرورت رعایت دستور العمل ها و پروتکلهای بهداشتی در جهت مدیریت و کنترل بیماری کرونا و در اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه ستاد ملی؛ به منظور نظارت دقیق، موثر و سازنده در رعایت کامل دستور العمل ها و پروتکل های بهداشتی، تیم مشترک بازرسی استان به صورت فعال ادارات، سازمانها، اصناف و مراکز پرتجمع به صورت محسوس و نامحسوس بازدید نموده است که نتایج حاصله از ارزیابی دستگاه ها جمع بندی شدند.

نتایج حاصله از ارزیابی در سه گروه شامل رتبه A (کسب امتیاز 80 به بالا)، رتبه B (کسب امتیاز 50 الی 79)، رتبه C (کسب امتیاز پایین تر از 50) تقسیم بندی شده اند.

بنابر اعلام معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد و براساس امتیاز حاصله، دانشگاه علم و هنر در رتبه A قرار گرفت.