طی احکام جداگانه ای رئیس دانشکده فنی و مهندسی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و هنر تغییر کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، طی احکام جداگانه ای که از سوی «دکتر سید حبیب ا... میرغفوری» رئیس دانشگاه علم و هنر صادر شد، «دکتر فاطمه سعادت جو» به عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی و «دکتر حیدر قاسم زاده» به عنوان مدیر گروه مهندسی کامپیوتر منصوب شدند.

گفتنی است طی نامه‌ ای از زحمات «دکتر مهدی یزدیان» به عنوان رئیس سابق دانشکده فنی و مهندسی تقدیر و تشکر شد و  با حفظ سمت قبلی به عنوان مدیر گروه مهندسی عمران مشغول به فعالیت شدند.