بنا بر گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، اینترنت دسترسی به وب سایت های زیر مجموعه دانشگاه علم و هنر دارای تعرفه ترافیک رایگان است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، رئیس دانشگاه علم و هنر «دکتر سید حبیب ا... میرغفوری» جزئیات ارائه خدمات آموزش مجازی در دانشگاه در روزهای کرونایی را تشریح کرد و گفت: با عنایت به اهمیت موضوع و حساسیت ترافیک مصرفی اینترنت آموزش مجازی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، در راستای افزایش بهره آن برای اساتید و دانشجویان با شیوع اپیدمی کرونا در کشور، بنابر گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اجرای کامل طرح رایگان‌سازی پهنای باند مصرفی، استفاده از سایت های زیر مجموعه دانشگاه علم و هنر را رایگان اعلام کرد.