همایش در گوشی با مجردها ویژه دانشجویان خواهر دانشگاه علم و هنر با سخنرانی استاد شجاعی مدیر مسئول مؤسّسه فرهنگی- هنری منتظران منجی (عج الله) برگزار شد.

.