باتوجه به نقش اساسی و مستقیم والدین در پیشرفت و نظارت فرزندان ، دانشگاه علم و هنر با در نظر گرفتن این اهم، مراسمی را برای والدین دانشجویان ورودی جدید با سخنرانی مسئولین دانشگاه و همچنین استاد آبایی مشاوره خانواده برگزار نمود.

.