کارشناسان مرکز نظارت ارزیابی و تضمیمن کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از امکانات دانشگاه علم و هنر بازدید نمودند.

.