دانشجویان رشته طراحی لباس دانشگاه علم و هنر با برگزاری نمایشگاهی آثار دستی خود را به نمایش عموم گذاشتند.

.