گروه آموزشی کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس اقدام به برگزاری نمایشگاه طراحی لباس در دانشکده هنر اردکان نمودند

.