در نشستی مشترک فیمابین مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری و دانشگاه علم و هنر در راستای تحقق شهر هوشمند و اهداف سند چشم انداز و در جهت بهره مندی خرد جمعی تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در نشست مشترک دکتر علی صدری معاون پژوهش و فناوری، با مهندس جعفر امین مقدم مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری یزد به منظور ایجاد بستر تعامل سازنده بین ارکان مدیریت شهری و دانشگاه، حمایت از ایده ها و ایجاد یک فضای کار اشتراکی در حوزه مدیریت شهری تفاهم نامه مشترک به امضا رسید.