کمک های دانشجویان دانشگاه علم و هنر که به همت کانون خیریه باران و با تشکیل کمپین ژینا جمع آوری گردیده بود، به دست مردم زلزله زده کرمانشاه رسید

.