دانشجویان صنایع غذایی دانشگاه علم و هنر از کارخانجات دراژه و لبنی ایساتیس بازدید نمودند.

.