با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش دغدغه های حضور دانشجویان در دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و هنر در این راستا، فرآیند اخذ کارآموزی تا دریافت نامه شروع به کارآموزی دانشجویان را از طریق سامانه جامع آموزش گلستان الکترونیکی و غیرحضوری نموده است. لذا دانشجویان عزیز برای آشنایی با راهنمای اخذ کارآموزی در سیستم گلستان و همچنین  فرآیند دریافت نامه فایلهای اطلاعاتی زیر را با دقت مطالعه نمایید.


فایلهای پیوست

  • چارت اخذ کارآموزی و کارورزی
  • راهنمای اخذ کارآموزی و کارورزی درسیستم آموزش گلستان