«قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و هنر»

مقدمه:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ «ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮ» در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺧﻼق ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮﯾﯽ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﯽ، ﮔﺎﻣﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺪﯾﺪآوران و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺒﺼﺮه 9 ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ در ﺗﻬﯿﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺼﻮب 31 ﻣﺮداد 1396، ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ، و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، و ﻓﻨﺎوری دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻟﺰام ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 195929/و ﺗﺎرﯾﺦ 1395/9/6، ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، و ﻓﻨﺎوری اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.

تعریف واژگان:

اﯾﺮاﻧﺪاک: ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان

اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺤﺘﻮا: اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺎز و اﺧﻼﻗﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان در ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮ: ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ وب ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺘﻦ از ﮐﺎرﺑﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺧﻮدﮐﺎر آن ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رساله های ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺪاک، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی و ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ. کاربران پس از ورود به سامانه، میتوانند نوشته های خود را بارگذاری و نتیجه همانندجویی را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کنند.

قوانین :

  1. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﯿﺶ از دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺤﺘﻮای آن را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ. (راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔذاری ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.)
  2. اخذ گزارش همانندجویی از طریق سامانه همانندجویی ایران داک به آدرس  https://tik.irandoc.ac.ir  می باشد.
  3. داﻧﺸﺠﻮ می بایست ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ اول ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻊ ( پنج فصل)، در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮﯾﯽ کند .
  4. دانشجو می بایست گزارش همانندجویی را هم در هنگام درخواست دفاع از طریق سیستم دانشگاهی گلستان در قسمت پیشخوان خدمت و هم در سایت http://portal.sau.ac.ir بارگذاری نماید.
  5. درﺻﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﮐﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 40درﺻﺪ اﺳﺖ.
  6. اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ  به پیشنهاد شورای تحصیلات تکمیلی  مورخ 1398/04/09 و مصوبه ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه  به تاریخ  1398/04/17 ﺗﺪوﯾﻦ و از اﺑﺘﺪای 1399/06/01 ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ.

موارد مهم:

 

الف) در صورتی که استاد راهنما عضو هیأت علمی دانشگاه علم و هنر باشد شناسه و ایمیل اختصاصی داشته ، لذا دانشجو می بایست شناسه و ایمیل را از استاد راهنما اخذ نماید.

ب) اساتید غیر هیات علمی نیز با ارایه آدرس ایمیل خود به حوزه تحصیلات تکمیلی، از سامانه همانندجویی شناسه اختصاصی دریافت می نمایند.

ج) اساتید هیات علمی دانشگاه های دیگر نیز در  صورت فعال بودن سامانه همانندجویی آن دانشگاه، با شناسه همان دانشگاه می توانند به دانشجویان خدمات ارایه نمایند.

 

راههای ارتباطی:

   راههای ارتباطی در خصوص سوالات احتمالی در ساعات اداری (7:30 الی 14:30)

دانشکده فنی و مهندسی: 38264080-035 داخلی 233

دانشکده علوم انسانی و دانشکده اشکذر: 38207180-035 داخلی 2320

دانشکده هنر: 38207180-035 داخلی 2457

راهنمای همانندجویی:

جهت دریافت راهنمای نحوه انجام همانندجویی را در زیر دریافت نمایید

حوزه معاونت آموزش  و تحصیلات تکمیلی دانشگاه


فایلهای پیوست

  • راهنمای نحوه انجام همانندجویی اساتید
  • راهنمای نحوه انجام همانندجویی دانشجویان