- دانشجویان ورودی 96 و ماقبل، روز شنبه مورخ 99/06/15
- دانشجویان ورودی 97، روز یکشنبه مورخ 99/06/16
- دانشجویان ورودی 98، روز دوشنبه مورخ 99/06/17
- دانشجویانی که به هر دلیل موفق به انتخاب واحد نشده اند، روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 99/06/18 و 99/06/19