از تمامی دانشجویان محترم شاهد وایثارگر واجد شرایط درخواست می گردد جهت ثبت نام در این جشنواره دستورالعمل مربوطه را در ذیل همین صفحه دانلود و مطالعه نموده و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه حداکثر تا روز دوشنبه 10 دی ماه به دفاتر امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.


فایلهای پیوست

 • تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار
 • فرم ارزشیابی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار
 • دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir