به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:
نظر به نامه شماره 2/21/162396 مورخ 1401/06/20 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم و در راستای پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و درخواست های متعدد دانشجویان، به دلیل مشارکت گسترده استادان و دانشجویان در میان خیل عظیم عاشقان حسینی در ایام اربعین حسینی و همچنین کمبود وسایل نقلیه عمومی برای حضور سایر دانشجویان دانشگاه، مقرر شد عدم حضور دانشجویان در کلاسهای هفته اول (بازه زمانی 27 شهریور الی 31 شهریور) به عنوان غیبت منظور نگردد.