دانشجویان محترم

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، به منظور بهره مندی اساتید دانشجویان محترم، از فیوضات شبهای پرخیر و برکت قدر و با موافقت ریاست محترم دانشگاه، کلاسهای نوبت صبح روزهای بعد از شب های قدر ( پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401 و دوشنبه 5 اردیبهشت 1401) با یک ساعت تاخیر و به شرح زیر برگزار می گردد:

کلاسهای ساعت 8 به ساعت 9 تا 10:15

کلاسهای ساعت 10 به ساعت 10:30 تا 11:45

ساعت برگزاری سایر کلاسها تغییر نخواهد کرد.