دانشجوی گرامی

ضمن توصیه اکید به عدم حضور در دانشگاه در زمان حذف و اضافه جهت اطلاع از نحوه انجام حذف و اضافه به لینک زیر مراجعه نمایید.

با توجه به همه ‌گیری سویه امیکرون ویروس کرونا از حضور در دانشگاه جدا خودداری نموده و جهت انجام امور مربوط به حذف و اضافه صرفا از روش‌های قید شده در لینک زیر با گروه‌های آموزشی ارتباط برقرار نمایید.

اطلاعیه نحوه انجام امور مربوط به حذف و اضافه نیمسال 4002

با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونای استانی در صورت ضرورت حضور در دانشگاه ارائه کارت واکسیناسیون دوز سوم اجباری می باشد.