دانشجوی گرامی:
با توجه به زمان انتخاب واحد از ششم شهریور، جهت رفاه حال شما عزیزان خواهشمند است جدول زمانبندی تحویل چک شهریه را از زیر مطالعه فرمائید.

مقطع تحصیلی نیم سال ورودی تاریخ تحویل چک ساعت تحویل تاریخ تحویل چک ساعت تحویل
کاردانی مهر 99 400/05/31 بین 8 الی 9  400/06/02 بین 8 الی 9 
مهر 98 400/05/31 بین 9 الی 10  400/06/02 بین 9 الی 10 
بهمن 99و98 400/05/31 بین 10 الی 11  400/06/02 بین 10 الی 11 
مهر 97 400/05/31 بین 11 الی 12  400/06/02 بین 11 الی 12 
بهمن 97 400/05/31 بین 12 الی 13  400/06/02 بین 12 الی 13 
ورودی های ماقبل 97 400/05/31 بین 13 الی 14  400/06/02 بین 13 الی 14 
کارشناسی ناپیوسته مهر 99 400/05/31 بین 8 الی 9  400/06/02 بین 8 الی 9 
مهر 98 400/05/31 بین 9 الی 10  400/06/02 بین 9 الی 10 
بهمن 99و98 400/05/31 بین 10 الی 11  400/06/02 بین 10 الی 11 
مهر 97 400/05/31 بین 11 الی 12  400/06/02 بین 11 الی 12 
بهمن 97 400/05/31 بین 12 الی 13  400/06/02 بین 12 الی 13 
ورودی های ماقبل 97 400/05/31 بین 13 الی 14  400/06/02 بین 13 الی 14 
کارشناسی مهر 99 400/06/01 بین 8 الی 10  400/06/03 بین 8 الی 9 
مهر 98 400/06/01 بین 10 الی 12  400/06/03 بین 9 الی 10 
بهمن 99و98 400/06/01 بین 12 الی 14  400/06/03 بین 10 الی 12 
مهر 97 400/06/01 بین 8 الی 12  400/06/03 بین 12 الی 14 
بهمن 97 400/06/01 بین 12 الی14  400/06/03 بین 8 الی 9 
مهر 96 400/06/01 بین 12 الی 14  400/06/03 بین 9 الی 10 
بهمن 96 400/06/01 بین 12 الی14  400/06/03 بین 10 الی 12 
 ورودی های بهمن وماقبل 95 400/06/01 بین 12 الی 14  400/06/03 بین 12 الی 14 
کارشناسی ارشد مهر 99 400/06/04 بین 8 الی 11 
مهر 98 400/06/04 بین 11 الی 12 
بهمن 99و98 400/06/04
دکتری ورودی 98 400/06/04 بین 11 الی 12