حسب در خواست برخی دانشجویان گرامی مبنی بر اینکه در زمان مقرر موفق به ثبت چک و تحویل آن نشده اند، مقرر گردید امور شهریه در روزهای شنبه و یکشنبه 23 و 24 مرداد ماه پاسخگوی دانشجویان باشد.