جهت آشنایی با نحوه ثبت نام مقدماتی و انجام ارزشیابی اساتید، فایلهای پیوست را با دقت مطالعه نمایید و مراحل را طبق تصاویر مندرج در این فایلها انجام دهید.


فایلهای پیوست

  • اطلاعیه ارزشیابی و ثبت نام مقدماتی
  • راهنمای تصویری انجام ارزشیابی
  • راهنمای ثبت نام مقدماتی