فرم های پژوهشی دانشجویان

 • فرم شماره 11 - دستاورد علمی مستخرج از پایان نامه
 • قرارداد اجرای پایان نامه با استاد راهنما - بهار 96
 • قرارداد اجرای پایان نامه با دانشجو - بهار 96
 • مجوز چاپ کتاب از پایان نامه
 • فرم ارزشیابی کارورزی توسط سرپرست کارورزی
 • نکاتی در خصوص نمره پژوهشی پایان نامه
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi