مدیر گروه دکتر رضیه فلاح
  • رشته تحصیلی:
    ادبیات زبان انگلیسی
  • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱
مدرسین