مدیر گروه دکتر رضیه فلاح
  • رشته تحصیلی:
    ادبیات زبان انگلیسی
  • پست الکترونیک:
    rfallah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۳۰۲۱
مدرسین